Целодневна детска градина
с. Търновци
Община Тутракан

Добре дошли

Начало История Дейности Мат. база Галерия Контакти
 
 

ЕКИП


Педагоическият колектив се състои от три детски учителки.

  • Байсе Вейби Касъмларлъ – Директор и учителка на ПГ. Завършила е СУ “Климент Охридси” с образователно-квалификационна степен – бакалавър и специалност – Предучилищна и начална педагогика, ІV професионална квалификационна степен, 17 години педагогически стаж.
  • Диляна Димитрова Атанасова – образователно-квалификационна степен – бакалавър, специалност –детски и начален учител, V професионална квалификационна степен, 12 години педагогически стаж.
  • Бейназе Реджебова Белбер - образователно-квалификационна степен – специалист, специалност –детски и начален учител, 30 години педагогически стаж.

Педагогическият състав е в не леката роля на мисионер за въвеждане и утвърждаване на предучилищното възпитание и образование за децата в с.Търновци. Тяхна задача е реализирането на държавната политика в областта на предучилищното възпитание, интеграция и социализация на децата билингви от предучилищна възраст. Целта на екипа е ДГ да се превърне в привлекателна, разнообразна и модерна образователна институция за отглеждане, възпитание и обучение на деца от 3-годишна възраст до постъпването им в първи клас, уютен техен дом и незаменим партньор на семейството.

Непедагогическият състав се състои от двама души – домакин и хигиенист.

Приоритетите в работата:

  • Задължителна подготовка на децата една година преди постъпване в училище и овладяване на книжовния български език.
  • Създаване на условия за привличане и задържане на децата в ДГ.
  • Интеграция и социализация на деца от малцинствен етнически произход. Толерантност към различията.
  • Мотивиране на педагогическия и непедагогическия персонал за непрекъснато усъвършенстване на собствената дейност и умения за работа в екип.
  • Квалификационна дейност за поддържане на професионалното и кариерно развитие на детските учителки.
  • Създаване на оптимални условия за развитие на партньорство на различни институционални нива.
  • Подобряване и обогатяване на МТБ.

 
WebReklama
© ЦДГ - с.Търновци, www.cdg.tutrakan.org
www.tutrakan.org